Ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage

Een aantal activiteiten en zaken behoren niet tot het gewone onderwijs. Hiervoor worden ook geen inkomsten ontvangen van de rijksoverheid. De kosten ervan worden bekostigd uit vrijwillige bijdragen van ouders. Voor het schooljaar 2019-2020 zullen vrijwillige bijdragen worden gevraagd voor het volgende:

1.  Overblijfkosten lunchpauze (spelmaterialen voor de pauzes) € 10,00

2. Ouderbijdrage oudervereniging voor 1 kind € 15,00

     Ouderbijdrage oudervereniging voor 2 kinderen € 27,50

     Ouderbijdrage oudervereniging voor 3 kinderen € 40,00

 

De genoemde bijdragen zijn formeel vastgesteld in de jaarvergadering van de oudervereniging op 12 juni 2019. Voor leerlingen die later in het jaar instromen wordt het bedrag aangepast. De bijdragen voor het schoolreisje en het schoolkamp zullen in de loop van het jaar bekend gemaakt worden.


Opmerkingen:

Deze bijdragen zijn vrijwillig (behalve de bijdrage van het schoolreisje en het schoolkamp) en worden geïnd door de penningmeester van de oudervereniging. Mocht betaling voor het schoolreisje achterwege blijven, dan wordt de leerling tijdens het schoolreisje in een andere groep opgevangen. Als ouders gevraagd worden om tijdens een excursie met de eigen auto te rijden, dan komen zij in aanmerking voor een kilometervergoeding (€ 0,20 per km). Omdat bijna alle kinderen in de lunchpauze op school blijven, willen we graag de spelmogelijkheden uitbreiden. De deelname aan het kamp (enkele groepen uit de bovenbouw) vinden we erg belangrijk. Mocht betaling achterwege blijven dan wordt de leerling tijdens de kampdagen in een andere groep opgevangen. We rekenen erop dat elk kind meegaat. In geval van financiële problemen kunt u contact opnemen met de directeur. Er zal dan een regeling worden getroffen. Alvorens betaald wordt, tekenen de ouders een overeenkomst. De definitieve overeenkomst ontvangt u aan het begin van het schooljaar.

 

 

 

D

Gelieve uw bijdrage(n) over te maken op bankrekeningnummer NL63 RABO 0129360740
 

t.n.v. oudervereniging Van der Puttschool, o.v.v. naam kind(eren)+ groep(en).

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.