Ouderbetrokkenheid

We zien de samenwerking met de ouders van onze leerlingen als vanzelfsprekend. Samenwerken om uw kind te helpen zich goed te ontwikkelen. Daar worden onze kinderen beter van! Daarom informeren we u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. En dat doen we niet alleen tijdens de geplande ouderavonden. Wanneer we zorgen of vragen hebben, kunt u van ons een uitnodiging verwachten om het daarover te hebben. Wij van onze kant stellen het ook zeer op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Wij houden op diverse manieren contact met u:

Nieuwsbrief

Elke drie weken komt op dinsdag de Nieuwsbrief voor ouders uit.  Hierin wordt belangrijke informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. De Nieuwsbrief staat ook op de website. We verwachten van u dat u deze nieuwsbrieven leest en van de inhoud op de hoogte bent.

Informatieavond

Een informatieavond aan het begin van het schooljaar. Op deze avond maken de ouders kennis met de leerkracht en wordt het onderwijsprogramma toegelicht.

Kijkavond

Twee maal per jaar is er een kijkavond. De ouders worden dan in de gelegenheid gesteld met hun kind en eventuele broertjes en/of zusjes naar werkjes te komen kijken. Andere belangstellenden zijn ook welkom.

Oudergesprek en ontwikkelingsgesprekken

In oktober/november is er een oudergesprek waarin vooral het welbevinden centraal staat. In januari/februari en juni/juli zijn er ontwikkelingsgesprekken naar aanleiding van gemaakte vorderingen. 

Hulpouders

Aan de ouders wordt ook gevraagd te assisteren bij sommige creatieve lessen en bij de zwemles. Dit gebeurt altijd op verzoek van de school.

Oudervereniging

De Van der Puttschool heeft een oudervereniging. Leden van de oudervereniging werken mee aan de volgende activiteiten: St. Nicolaasfeest, Kerstviering, de carnavalsviering, organisatie van de sport- en speldag, het schoolreisje, de organisatie van de schoolfotograaf, de organisatie van de Van der Puttdag en diverse hand- en spandiensten.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zijn drie ouders vertegenwoordigd.

Gesprekken met de leerkracht

Ouders kunnen na schooltijd een gesprek aanvragen met de leerkracht of het werk inzien van hun kind (wel graag op afspraak).

Handelingsplan

Ouders worden geïnformeerd over het opstellen, uitvoeren en evalueren van een individueel handelingsplan.