Medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school is er een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als doel ouders en leerkrachten medezeggenschap te geven. Dit kan gaan over personeelsbeleid, het schoolplan, de schoolgids, financiën, enz.


In de MR praten leerkrachten en ouders 6x per jaar over allerlei zaken die de school betreffen. Ook de directeur is aanwezig om de MR te informeren en (schoolse) zaken toe te lichten. De MR heeft instemmings- of adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. In het reglement van de MR is aangegeven voor welke kwesties de MR advies of instemmingsrecht heeft. De leden van de MR worden eens per twee jaar gekozen. De oudergeleding is door u als ouder gekozen. De vergaderdata worden vermeld op de kalender.


Daarnaast vormen alle MR-en van de katholieke “Eenbes” basisscholen samen de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad). Namens onze school vertegenwoordigt Wies Rienmeijer de GMR. De taak van de GMR is het behartigen van alle schooloverstijgende zaken binnen de stichting zoals het vakantierooster, bestuursformatieplan, het personeelsbeleidsplan, etc.

 

De MR komt per schooljaar zo’n 6 keer bij elkaar. De vergaderingen van de MR beginnen om 19.00 uur en zijn openbaar. Graag vooraf melden als u een vergadering wilt bijwonen, mrvdputt@eenbes.nl

 

De data voor dit schooljaar zijn:

2022: 12 september + 13 oktober + 28 november

2023: 16 maart + 22 mei + 28 juni

Onze leden 

Namens de school:

Voorzitter:                 Marieke Kessels

Lid:                             André Kuijten (SVB)                                                        

Namens de ouders:

Lid:                             Edwin Verschueren

                                   Perry van der Wiel

                                   Marco Steinman