Interne functies

Directie

De directeur heeft de algemene leiding.

 

Groepsleerkracht

Iedere groep heeft een groepsleerkracht. Een groepsleerkracht geeft les, begeleidt de kinderen en onderhoudt het contact met de ouders. Er zijn fulltime en parttime groepsleerkrachten. Er staan maximaal 2 leerkrachten voor een groep. Een aantal leerkrachten heeft speciale taken zoals: sovatraining, passend onderwijs (numicon, praat-tekengesprekken), samenwerken / zelfstandig werken, schoolopleider, vervangingen invullen

 

Intern begeleider

De interne begeleider heeft tot taak de groepsleerkracht te ondersteunen. Het doel is dat ieder kind uiteindelijk het onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn of haar ondersteuningsbehoeften/hulpvragen. Andere taken van de interne begeleider zijn:

• Extra zorg voor nieuwe leerlingen.

• Het voeren van leerling- en groepsbesprekingen.

• Organisatie en zorg voor het Groepsgewijs School Onderzoek (GSO).

• Het voeren van overleg met groepsleerkracht, gedragswetenschapper, logopedist en directeur.

• Het coachen van leerkrachten

• Het houden van onderwijsinhoudelijke personeelsvergaderingen.

• Deelname aan de vergaderingen van het interne en externe zorgteam. De school telt 3 interne begeleiders.

 

Logopedist

De logopedist verzorgt taal- en spraaktraining bij kinderen die dit nodig hebben. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de groepsleraar. De logopedist werkt met individuele kinderen, met kleine groepjes kinderen of verzorgt groepstrainingen.

 

Psycholoog

De psycholoog is een deskundige op het terrein van opvoeding en in het bijzonder bij kinderen die problemen hebben. Zij begeleidt en adviseert vooral groepsleraren en verricht, incidenteel onderzoeken bij kinderen. De onderzoeken hebben tot doel meer inzicht te verkrijgen in de kenmerken en mogelijkheden van de leerlingen zodat een betere aanpak kan plaatsvinden. De meeste onderzoeken worden uitgevoerd door medewerkers van het Expertise Netwerk. De psycholoog is tevens verantwoordelijk voor de ondersteuningscoördinatie.

 

Leerkrachtondersteuner

Een leerkrachtondersteuner werkt met leerlingen uit diverse groepen. Hij/zij kan ook sociale vaardigheidstraining geven. Dit jaar werken de leerkrachtondersteuners met de leerlingen die extra ondersteuning en zorg nodig hebben en werken ze nauw samen met de leerkracht van deze leerlingen.

 

Onderwijsassistent

De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten bij het werken met verschillende niveaus in de groepen. De inzet wordt door het zorgteam bepaald op basis van de noodzaak van didactische ondersteuning in de groepen.

 

Conciërge

De conciërge houdt zich bezig met ondersteunende, huishoudelijke en onderhoudstaken. De conciërge is in dienst van de Ergonbedrijven en is op onze school gedetacheerd.

 

Administratief medewerker

De administratief medewerkende werkt 20 uur per week op onze school. Veel voorkomende administratieve taken worden door haar verricht.

 

Stagiair(e)s

Binnen onze school zijn regelmatig stagiair(e)s van diverse onderwijsinstellingen aan het werk. Zij werken altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht of het gediplomeerde personeelslid op het leergebied van de stagiair(e). Stagiair(e)s kunnen afkomstig zijn van: • Pedagogische hogeschool • MBO/ROC/SUMMA • HBO pedagogiek, logopedie • Universiteit psychologie, orthopedagogiek