Overgaan of zittenblijven

Deze twee begrippen kennen wij niet. Omdat niet alle nieuwe leerlingen in dezelfde groep starten, moeten we jaarlijks de groepen opnieuw samenstellen. 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Het verschil in leeftijd mag in een groep niet te groot zijn. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij het van belang dat de leerling met leeftijdgenoten kan omgaan (denk daarbij bijv. aan de schoolverlaters).
  • Het aanspreekniveau moet voor elk kind in voldoende mate te volgen zijn.
  • Er moet voldoende uitdaging zijn.
  • Een kind moet zich thuis kunnen voelen in de groep.
  • We streven naar minimaal twee meisjes in een groep.

Verwijzingen

Verwijzingen naar andere vormen van speciaal onderwijs komen weinig voor. Ook gebeurt het op dit moment nog niet zo vaak dat een kind teruggaat naar het reguliere basisonderwijs (terugplaatsing zal op termijn gaan toenemen).


Bij leerlingbesprekingen komt wel steeds de vraag aan de orde of het kind hier op de goede plaats zit. Alvorens een kind naar een andere school gaat, moet er een onderwijskundig rapport worden ingevuld. De ouders worden hier nauw bij betrokken.