Leerlingenzorg voor schoolverlaters

 

 Gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen wordt op basis van het ontwikkelingsperspectief steeds met ouders besproken wat het mogelijke uitstroomniveau zal zijn. Leerlingen, ouders en leerkrachten vullen in de voorschoolverlaters groep de zogenaamde competentielijst Voortgezet Onderwijs in. Op basis hiervan wordt al in groep 7 samen met de leerlingen en ouders gewerkt aan doelen voor het Voortgezet Onderwijs. Aan het eind van het voorschoolverlatersjaar wordt er in het rapportgesprek met ouders verder doorgepraat over het vervolgonderwijs en wordt het voorlopige advies gegeven. 

In het laatste schooljaar worden vanuit het Samenwerkingsverband VO de NIO afgenomen bij leerlingen die vermoedelijk gaan uitstromen op het niveau van het Praktijkonderwijs of VMBO basisberoepsgerichte Leerweg. In januari wordt door school het definitieve advies geformuleerd en met ouders en leerling besproken. Later in het schooljaar, medio april, zal dan nog een eindtoets voor het basisonderwijs afgenomen worden. Wij hebben als school gekozen voor ROUTE 8.

De overstap naar het voortgezet onderwijs

Onze leerlingen gaan doorgaans naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs:

a.  het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) met daarin
     vaak leerwegondersteuning (LWOO).
b.  Praktijkonderwijs (PrO).


De voor-schoolverlaters krijgen in het voorlaatste jaar een voorlopig advies ten behoeve van het vervolgonderwijs. Dit vroege tijdstip is noodzakelijk omdat sommige scholen voor voortgezet onderwijs al in september/oktober willen weten hoeveel leerlingen ze mogen verwachten. In het laatste jaar vindt het eindonderzoek plaats waarna een definitief advies volgt. Het zorgteam wordt nauw betrokken bij de advisering.