Welke ondersteuning kunnen wij uw kind bieden?

Als school van Eenbes Basisonderwijs willen wij uw kind passend onderwijs bieden, zo veel mogelijk thuisnabij. Heeft uw kind meer nodig dan de professionals van onze school kunnen bieden? Dan zoeken we samenwerking. We halen extra expertise onze school in, of we kijken welke school van Eenbes Basisonderwijs beantwoordt aan de ondersteuningsvraag van uw kind.

 

Hieronder leest u meer over de gezamenlijke visie en aanpak van alle scholen van Eenbes Basisonderwijs. Ons specifieke schoolondersteuningsprofiel (SOP) vindt u na de gezamenlijke uitgangspunten van het bestuurondersteuningsprofiel (BOP).

 

Inhoud

1. Waarom een BOP en SOP?

2. Relatie met het samenwerkingsverband (SWV)

3. Ambitie van Eenbes Basisonderwijs

4. Basisondersteuning bij Eenbes Basisonderwijs

5. Bij wie kunt u als ouder terecht?

6. Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden

7. Meer informatie

8. Ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

 

1. Waarom een BOP en SOP?

Eenbes Basisonderwijs maakt deel uit van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland (SWV). Samen met de andere 23 schoolbesturen in het SWV zorgen we voor passend onderwijs voor alle kinderen in de regio. Elk schoolbestuur beschrijft welke ondersteuning op hun scholen aanwezig is in een bestuurondersteuningsprofiel (BOP).

Het BOP van Eenbes Basisonderwijs is belangrijk voor:

 • Het samenwerkingsverband (SWV). Er ontstaat overzicht over het geheel: bieden de schoolbesturen samen een dekkend aanbod van passend onderwijs?
 • Ouders. Het biedt u informatie: wat kunt u verwachten van Eenbes Basisonderwijs?
 • De inspectie. We leggen verantwoording af.

 

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u welke specifieke ondersteuning wij bieden in onze eigen school. Het SOP van onze school is belangrijk voor:

 • Ouders. Wat kunt u verwachten van onze school?
 • De school. We zetten de beleidslijn uit: wat is onze ambitie?
 • De inspectie. We leggen verantwoording af.

 

2. Relatie met het samenwerkingsverband (SWV)

Het BOP vloeit voort uit de werkwijze en het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland. Daarin beschrijft het SWV hoe passend onderwijs wordt ingericht. Binnen het SWV is ervoor gekozen om te investeren in de basisondersteuning: alle aandacht, zorg en ondersteuning die ieder kind (en iedere ouder) mag verwachten op iedere school in iedere groep. Het niveau van deze basisondersteuning wordt op alle scholen versterkt. Ondanks een hoog niveau van basisondersteuning blijft er voor sommige kinderen speciaal onderwijs en/of (jeugd)zorg nodig.

 

3. Ambitie van Eenbes Basisonderwijs

Alle scholen van Eenbes Basisonderwijs maken tot 2020 een omslag door. We gaan van ‘omgaan met verschillen’ naar ‘uitgaan van verschillen’. Dat betekent dat we niet pas in actie komen, als een kind buiten de boot dreigt te vallen (curatief handelen), maar dat we signalen al vroeg oppakken en ons aanbod laten aansluiten op wat uw kind nodig heeft (preventief handelen).

De ambitie ligt hoog: we willen niet uw kind passend maken voor de school, maar de school zo passend mogelijk maken voor uw kind. Dat vraagt van onze professionals dat ze het onderwijs zo veel mogelijk afstemmen op wat kinderen nodig hebben. Eenbes Basisonderwijs wil toe naar een hoge mate van gedifferentieerd leren. De ene school is daar verder in dan de andere, maar iedere Eenbesschool zet er stappen in. Uitgaan van verschillen betekent gedifferentieerd leren, bijvoorbeeld:

 • Uw kind krijgt meer tijd voor een taak (of juist minder).
 • Uw kind kan werken op zijn eigen niveau.
 • We sluiten met verschillende werkvormen aan bij het leren van de kinderen.
 • Het aanbod en de instructie worden afgestemd op de leerstijl van uw kind.

Door in te zetten op preventief handelen en gedifferentieerd leren, versterkt Eenbes Basisonderwijs onze basisondersteuning. Dat doet iedere school individueel én in samenwerking met de andere Eenbesscholen in de kernen: Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen.

 

De scholen in de kernen werken optimaal samen. Daardoor krijgen (bijna) alle kinderen in de eigen regio de ondersteuning die ze nodig hebben. Op de eigen school, of binnen de kern/gemeente – in de vorm van een arrangement dat wordt uitgevoerd door een specialist vanuit het Eenbes Expertise Netwerk.

 

Meer weten over de basisondersteuning per kern/gemeente? Bekijk het complete BOP op de website van Eenbes Basisonderwijs.

 

4. Basisondersteuning bij Eenbes Basisonderwijs:

 

 • Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit die de onderwijsinspectie vraagt.
 • Eenbes Basisonderwijs heeft een vast team van psychologen, orthopedagogen, ambulante begeleiders en coaches die de scholen adviseren en ondersteunen.
 • Het Eenbes Expertise Netwerk bestaat uit lerende netwerken. Daarin vergroten onze leerkrachten hun expertise, o.a. op het gebied van gedrag, taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Eenbes Basisonderwijs heeft 7 plusklassen, verdeeld over 3 gemeenten: Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Nuenen. De leerkrachten van de plusklassen ondersteunen de scholen bij het creëren van een afgestemd aanbod. Hoogbegaafde kinderen bezoeken de plusklas een dagdeel per week voor een ondersteunend aanbod.
 • Eenbes Basisonderwijs biedt tijdelijke arrangementen aan kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte en aan leerkrachten die extra expertise nodig hebben. Dit gebeurt per kern: Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen maar ook per school.
 • Eenbes Basisonderwijs is ook het bestuur van de Van der Puttschool in Geldrop: een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Kinderen kunnen hier terecht voor een (tijdelijk) arrangement SBO in kleinere klassen door speciaal opgeleide leerkrachten.

 

5. Bij wie kunt u als ouder terecht?
Als de leerkracht of u signaleert dat uw kind ergens tegenaan loopt, is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Deze kijkt wat er nodig is en schakelt in samenspraak met de interne begeleider van de school de juiste expertise in. In eerste instantie op de eigen school of binnen Eenbes Basisonderwijs. U wordt betrokken bij iedere stap.

 

6. Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden

We doen alles om tegemoet te komen aan de ondersteuningsvraag van uw kind. We vinden het belangrijk dat ieder kind kan meedoen, zich kan ontwikkelen en kan leren. Toch is het niet altijd mogelijk om volledig ‘inclusief’ onderwijs te bieden waarin we iedereen de begeleiding bieden die nodig is. Er ligt een grens wanneer:

 • de veiligheid van het kind, de groep of de leerkracht in gevaar komt;
 • er in het systeem om het kind heen grote problematiek speelt waarbij maatschappelijke partners hun rol niet pakken;
 • een kind zich onvoldoende ontwikkelt, nauwelijks groei laat zien, zich niet meer fijn voelt of structureel grensoverschrijdend gedrag laat zien.

In deze gevallen bekijken we samen met u en uw kind wat de best passende plek is. We werken daartoe samen met de andere schoolbesturen in Samenwerkingsverband Helmond-Peelland.

 

7. Meer informatie

Wilt u meer weten over passend onderwijs en de basisondersteuning bij Eenbes Basisonderwijs? Kijk op de website van ons Expertise Netwerk.

 

8. Ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Op onze school gelden de visie en de uitgangspunten voor de basisondersteuning uit het Bestuurondersteuningsprofiel (BOP). De specifieke ondersteuning (SOP) die wij op onze school bieden, vindt u hier.