Missie en visie

Leerlingen op onze school

De kinderen die op onze school zitten hebben moeite met het volgen van het programma van de reguliere basisschool. De problemen die zij ervaren zijn zeer uiteenlopend van aard. Bijna altijd is er sprake van achterstanden bij het leren. Daarnaast komen ook veelvuldig problemen voor bij de werkhouding, het taakgedrag en bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. De capaciteiten van het kind kunnen ook een rol spelen bij de verwijzing. Zelden is er sprake van maar één probleem. Het is meestal een combinatie van diverse probleemgebieden samen. De reguliere basisschool en de ouders gaan een triade aan met onze SBO-school. Leerlingen krijgen altijd een tijdelijk arrangement.

 

Doelstelling

We willen onze leerlingen

LEREN LEREN EN …

LEREN (SAMEN) LEVEN

 

We streven ernaar dat de leerlingen:

zich maximaal kunnen ontplooien, overeenkomstig hun capaciteiten (ik kan het);

uitgroeien tot persoonlijkheden die vertrouwen in zichzelf hebben en in staat zijn tot zelfstandig handelen en oordelen (ik kan het zelf) en daardoor;

uitgroeien tot goed functionerende leden van de maatschappij (samen met anderen).

 

 

Om het bovenstaande te realiseren willen wij onze leerlingen de mogelijkheid bieden zichzelf (opnieuw) te bewijzen. Daarbij is het noodzakelijk aan te sluiten bij wat de kinderen al kennen en kunnen in plaats van te kijken naar hun tekortkomingen.

 

Een aantal jaar geleden hebben we rondom de invoering van een nieuwe huisstijl nagedacht over een merkbelofte voor de school. Daarnaast hebben we naast de 2 merkwaardes vanuit de Eenbes; professioneel en betrokken, 3 voor onze school kenmerkende aspiratiewaardes opgesteld nl. verwachtingsvol, samen sterker en passend wijzer.

 

Onze merkbelofte, die u op allerlei manieren terug zult zien is:

Kansrijk leren voor iedereen.

 

Wij bieden onderwijs aan die kinderen bij wie de ontwikkeling op de basisschool niet volgens verwachting verloopt. Gedurende korte of langere tijd bieden wij hen onderwijs aan dat is afgestemd op het te verwachten ontwikkelingsniveau van dit kind. Een goed pedagogisch klimaat en afgestemd onderwijs vinden wij essentieel om de kinderen zich kansrijk te laten ontwikkelen.

 

De waardes zijn op de volgende manier uitgewerkt:

Dit zijn wij. Professioneel.

Ons team ontwikkelt zich voortdurend op het gebied van onderwijs op maat

Dit zijn wij. Betrokken.

Betrokken op de kinderen, de ouders en elkaar.

Dit zijn wij. Verwachtingsvol.

Voor ieder kind stellen we ambitieuze doelen op.

Dit zijn wij. Samen sterker.

Samen met het kind en de ouders maken we ons als team sterk om het kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Dit zijn wij. Passend wijzer.

Op een bij het kind passende manier laten we ieder kind groeien.

 

Wij hebben als organisatie een aantal beloften geformuleerd. Deze beloften dienen als fundament van het onderwijs op de Van der Puttschool. Deze beloften zijn voor leerlingen en ouders zichtbaar binnen ons gebouw.

 

De volgende beloften hebben wij omarmd:

  • Jij kunt bij ons leren op de manier die bij jou past.
  • We helpen jou te ontdekken waar je goed in bent.
  • Wij zijn trots op jou.
  • Jij leert bij ons wat je nodig hebt, voor nu én voor jouw toekomst.
  • Bij ons op school kun je veilig spelen, leren en werken.
  • Bij ons op school ontdek je dat je belangrijk bent.
  • Bij ons op school groeit je zelfvertrouwen. We dagen je uit om ook moeilijkere dingen te proberen.
  • We zullen naar je luisteren en samen met jou ontdekken hoe jij het beste leert.
  • Bij ons op school leer je samenwerken, plannen en organiseren.
  • Wij zijn optimistisch, hebben hoge verwachtingen en werken graag met jou en je ouders in een ontspannen en humorvolle sfeer.