Onze school

Wij zijn een school voor Speciaal Basis Onderwijs, afgekort SBO. De signatuur van onze school is rooms-katholiek. De leerlingen komen hoofdzakelijk uit Geldrop-Mierlo, Nuenen en Heeze. Sinds 1 augustus 2014 werken we binnen het  samenwerkingsverband: Helmond-Peelland PO.


Onze school heeft als taak om onderwijs te geven aan kinderen van 4-12 jaar, welke onvoldoende geholpen kunnen worden in het reguliere basisonderwijs. Daarnaast verrichten we ondersteunende activiteiten op Eenbesscholen en hebben we voor die scholen een expertisecentrum ingericht.

Expertisecentrum

Het expertisecentrum richt zich op de volgende hoofdfuncties: diagnostiek en onderzoek, begeleiding, advies en ontwikkeling van scholen/professionalisering van leerkrachten. Daarnaast probeert het expertisecentrum onderwijs en zorg dichter bij elkaar te brengen. De samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdzorginstellingen moet zodanig ingericht zijn dat kinderen en jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen en de juiste zorg en aandacht krijgen op het moment dat deze ontwikkeling bedreigd wordt.


In dit centrum werken (preventief) ambulant begeleiders, gespecialiseerde leerkrachten voor de begeleiding van REC-4 leerlingen, een orthopedagoog, een GZ-psycholoog, schooladviseurs en een psychodiagnostisch medewerker.

Passend Onderwijs SWV Helmond-Peelland PO 30-08

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen krijgen daarmee een zorgplicht; elk kind heeft recht op passend onderwijs op de eigen school eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.


Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08 bestrijkt tien gemeenten. De (deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. De aangesloten onderwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd in deze regio. Ook zijn er enkele schoolbesturen voor met name speciaal onderwijs - die hun (hoofd)vestiging buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen binnen Helmond-Peelland.


Binnen de regio maken ruim 27.000 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar gebruik van de aanwezige onderwijsvoorzieningen.


Het samenwerkingsverband heeft verschillende doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste zijn; het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen om te voorzien in een passend ondersteuningsaanbod, goede samenwerking met de zorgpartners, het vormgeven van educatief partnerschap met ouders/verzorgers, het verhogen van het niveau van de basisondersteuning. En dit binnen transparante afspraken rondom de inzet van de beschikbare financiële mogelijkheden.